BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Malajind Nezahn
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 7 April 2015
Pages: 387
PDF File Size: 14.82 Mb
ePub File Size: 11.88 Mb
ISBN: 332-8-29291-246-8
Downloads: 69304
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dalar

Artikel 56 Toon relaties in LiDO. Ten aanzien van uitvaartverzekeringen geldt bovendien dat de adviesregels niet van toepassing zijn. Artikel 31b Toon relaties in LiDO. Er is een viertal onderwerpen opgenomen. Ter verduidelijking zijn beleggingsondernemingen derhalve uitgezonderd van artikel Deze activiteiten zullen in latere begrotingsjaren veel minder tijd in beslag ondernmingen.

Artikel 34a Toon relaties in LiDO. Daartoe beschikt de beheerder of een beleggingsonderneming over een organisatieonderdeel dat een interne controlefunctie uitoefent.

Theoretical term Expertise attainment targets Trustworthiness Registration document of the administrator Prospectus of collective investment schemes Gedragstoezzicht of diplomas and certificates The Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft has been amended by the Decree on the Implementation of the Financielee II Capital Accord Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.

De vermelding is in overige gevallen bovendien vormvrij.

Voor enkele aanbieders noopt dit voorschrift tot een aanpassing van de op de website gepubliceerde informatie. Artikel 72 Toon relaties in LiDO. De toelichting bij een regeling geeft uitleg over de betreffende fiannciele in de regeling en dient zelfstandig leesbaar te zijn.

Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section 4: De formulering van de definitie van woning is ontleend aan de voorwaarden voor de Nationale Hypotheek Garantie en de Wet inkomstenbelasting Op deze manier worden onnodige extra nalevingslasten voorkomen.

In tegenstelling tot een beleggingsinstelling, wier rechten van deelneming op een gereglementeerde markt genoteerd kunnen zijn, kan een premiepensioeninstelling altijd weten welke pensioendeelnemers en pensioengerechtigden een vordering op de premiepensioeninstelling hebben.

Informatie ESMA over het verlenen toestemming aan leden van het bestuur gereglementeerde markt om extra niet-uitvoerende bestuursfunctie te vervullen.

  ISO 22174 PDF

Zolang echter de diplomahouder niet aan zijn PE verplichting heeft voldaan, is hij niet bevoegd als adviserend klantmedewerker op te treden. In de opsomming van artikelen uit het Besluit marktmisbruik Wft wordt in de numerieke volgorde het volgende artikelnummer met bijbehorende boetecategorie ingevoegd:.

Op grond van de consultatiereacties is een nieuw tweede lid ingevoegd waarmee de bepaling niet alleen van toepassing is op beleggingen, leningen of niet vrij verhandelbare deelnemingen in een onderneming die zelf clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert, maar ook op investeringen in een onderneming die voor meer dan de helft aandeelhouder is van een dergelijke onderneming.

Een PE-voorbereidingsprogramma is geen verplichting vanuit de wetgeving maar een diploma- of certificaathouder kan hier uiteraard altijd zelf toe beslissen. De NMa beveelt onder andere aan dat aanbieders van hypothecair krediet hun klanten op tijd informeren wanneer de rentevastperiode van hun hypotheek afloopt.

Tenslotte wordt opgemerkt dat een beleggingsonderneming die op grond van artikel 10 van de vrijstellingsregeling is vrijgesteld van artikel 2: Het doel van de wijziging van genoemde artikelen is het bevorderen van de rechtszekerheid en het beperken van eventuele verschillen van inzicht tussen DNB en AFM bij de waardering van antecedenten.

De componenten zijn alle factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de opbouw van de variabele debetrentevoet. Artikel 34b Toon relaties in LiDO. Voortaan dient de minister in te stemmen met de samenstelling van het bestuur, de samenstelling van het geschillenbeslechtingsorgaan, de wijziging van het reglement, de begroting en de jaarrekening.

Mocht het tot een dergelijk initiatief komen, dan zal de overheid dit initiatief uiteraard steunen en waar nodig een actieve bijdrage leveren. De termijn is korter waar het kan en langer waar het moet. Een erkend exameninstituut beschikt over en handelt in overeenstemming met een examenreglement waarin ten minste de volgende onderwerpen adequaat zijn geregeld:.

Artikel 58 Toon relaties in LiDO. Behalve de naam van de geschilleninstantie dienen ook de volledige adresgegevens van de geschilleninstantie aangegeven te worden. Ten aanzien van de overige nalevingskosten van het door aanbieders van een hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet verstrekken van nadere informatie over de opbouw van de variabele debetrentevoet geldt het volgende. Immers nemen pensioendeelnemers en pensioengerechtigden in de regel niet zelf deel aan de afspraken die worden gemaakt met de premiepensioeninstelling.

  ATMA VIDYA VILASAM PDF

Enkele partijen verzochten om nadere uiteg te geven over het overgangrecht ten aanzien van het provisieverbod.

Een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 4: Betalingsbeschermers indien gecombineerd met een levensverzekering. De module zorgverzekeringen is nieuw.

Een erkende onderneminngen beschikt over en handelt in overeenstemming met een reglement voor de behandeling van geschillen dat ten minste omvat:. Naar verwachting leidt de komst van de centrale examenvragendatabank tot een verlaging van de kosten voor exameninstituten omdat zij niet meer individueel examens hoeven te ontwikkelen maar deze centraal gaan inkopen.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Artikel 38 Toon relaties in LiDO. Wel is sprake van beperkte structurele nalevingskosten. Voor een beschrijving van de groep medewerkers om wie dit gaat wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 6. Een adviserend klantmedewerker dient nadat hij zijn diploma heeft behaald op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen om een passend advies te kunnen geven aan de klant.

Van belang is verder dat artikel 1: In dat geval hoeft uiteraard niet een aparte ontvangstbevestiging te worden gegeven. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’. These rules contain additional provisions regarding certain financial services.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Voor diplomahouders of houders van een erkenning die niet periodiek aan hun PE-verplichting hebben voldaan, is het mogelijk gemaakt een bijzonder examen te doen. Daarbij dienen in ieder geval de eisen in deze regeling voor erkenning als geschilleninstantie als uitgangspunt genomen te worden.

Binnen deze termijn moeten financeile kosten geheel zijn betaald.